Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

ÅRSTRINN 5

PÅ VEI MOT GUD

Jeg kan vokse i troen og gjennom samvittigheten hjelper Gud meg å ta riktige valg.
Sakramentene er viktige for mitt liv.

Årsplan

September 1 Guds skapte verden
2 Guds skapte mennesket i sitt bilde
Oktober 1 Adam og Evas frihet
2 Adam og Eva syndet
November 1 Kain og Abel
2 Hovedsynder
Desember 1 Syndfloden
2 Noas ark
Januar 1 De ti bud
2 Gud leder oss
Februar 1 Dårlig samvittighet
2 Jesu bud
Mars 1 Guds rike
2 Guds rikes lov – det dobbelte kjærlighetsbud
April 1 Guds rike lov – saligprisningene
2 Guds rike vokser
Mai 1 Kallet – Gud kaller mennesker
2 Kallet – Paulus blir kalt av Gud
Juni 1 Å begynne på nytt – Skriftemål
2 Mat underveis – Eukaristi

Gud skapte verden

Barnet takker Gud for at det er skapt i hans bilde, og tror at det er en mening med være gutt eller jente.

Barnet vet at ethvert menneske er spesielt verdifullt, siden det er skapt i Guds bilde. Barnet forstår at det er en mening med at vi er skapt som mann og kvinne.

Barnet kan forklare forskjellene på de to skapelsesberetningene, og hva de sier om mennesket.

Gud skapte mennesket i sitt bilde

Barnet tror at Gud har skapt alt som finnes.

Barnet vet at Bibelen formidler at Gud skapte alt gjennom sitt ord, og kjenner til den første skapelsesberetningens måte å formidle dette på.

Barnet kan antall dager og rekkefølgen alt ble skapt på i den første skapelsesberetningen.

Adam og Evas frihet

Barnet ønsker å bruke sin frihet til å elske Gud og gjøre det gode.

Barnet vet at mennesket ble skapt med fri vilje for å være lik Gud, og at det fikk ansvar for hverandre og jorden.

Barnet kan med egne ord forklare sammenhengen mellom frihet og ansvar.

Adam og Eva syndet

Barnet takker Gud for at han har vasket bort arvesynden i dåpen og ber om Guds hjelp til å unngå å synde.

Barnet kjenner til konsekvensene av syndefallet, og vet forskjell på arvesynd og personlig synd.

Barnet kan liste opp konsekvensene av syndefallet.

Kain og Abel

Barnet ønsker å få hjelp av Gud til å motvirke sjalusi og sinne.

Barnet vet at grunnen til Kains synd var sjalusi og misunnelse, og knytter dette til opplevelser av det samme i eget liv.

Barnet kan forklare begrepene «dyder» og «laster».

Hovedsynder

Barnet ønsker å være et godt menneske som elsker Gud og sin neste, og ber om Guds hjelp til det.

Barnet kjenner til innholdet i hovedsyndene, og hvorfor de kalles hovedsynder.

Barnet kan nevne hovedsynder, samd dyder som motvirker disse.

Syndfloden

Barnet ønsker å lytte til Gud for å kunne gjøre godt i verden.

Barnet kjenner innholdet i fortellingen om syndfloden og  knytter dette til Guds ønske og plan om å fjerne alt ondt.

Barnet kan reflektere over syndefallets konsekvenser i verden og behovet for Guds inngripen.

Noas ark

Barnet opplever at fortellingen om Noas ark peker fram mot dåpen, som vasker bort all synd.

Barnet vet at Gud inngikk en pakt med Noa, og at denne peker mot den nye pakt i dåpen.

Barnet kan sette ord på hovedinnholdet i Guds pakt med Noa.

De ti bud

De ti bud

Barnet tror at de ti bud er skrevet ned i våre hjerter som mennesker og som kristne.

Barnet kan historien om Moses og budene, og kjenner til budenes inndeling.

Barnet kan de ti bud utenat.

De ti bud

Gud leder oss

Barnet tror at Gud leder det og at det kan høre Guds stemme i samvittigheten hvis det lar seg forme av Guds bud.

Barnet kjenner til flere ting i troen som kan hjelpe det til å forme samvittigheten.

Barnet kan de ti bud utenat.

Jesu bud

Dårlig samvittighet

Barnet tror at vi er kalt til å gjøre gode ting, og at onde handlinger fjerner mennesket fra Gud.

Barnet kan skjelne mellom hvordan samvittigheten hjelper oss før en handling og hvordan den reagerer etter.

Barnet kan nevne omstendighetene for at en synd skal være en dødssynd.

Jesu bud

Jesu bud

Barnet tror at det nye bud Jesus ga er Guds eget bud.

Barnet vet at Jesu nye bud er helt sentralt for kristen tro og liv og taler om en kjærlighet som krever mer enn følelser.

Barnet kan med egne ord beskrive 4 kjennetegn på Guds kjærlighet.

Guds rike

Guds rike

Barnet tror at Guds rike er i himmelen, men også er i oss og blant oss på jorden.

Barnet vet at Guds rikes komme var sentralt i Jesu forkynnelse.

Barnet kan fortelle med egne ord om forskjellen på Guds rike og andre riker på jorden.

Guds rike

Guds rikes lov - det dobbelte kjærlighetsbud

Barnet erfarer at også Guds rike har sin lover og ønsker å leve etter disse lovene.

Barnet vet hva det dobbelte kjærlighetsbudet handler om.

Barnet kan si hvem det dobbelte kjærlighetsbud retter seg mot.