Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

ÅRSTRINN 6

KIRKEN OG DENS OPPHAV

Kirken er bygget på Kristus – Den Hellige Ånd er i Kirken.
Jeg tror at Ånden gir meg og alle andre troende styrke, mot og lys, slik at Kirken sprer seg over hele jorden og vi blir hellige.
September 1 Guds folk i den gamle pakt
2 Guds nye og evige pakt
Oktober 1 Jesus er med oss
2 Sakramentene
November 1 Pinsen og de første kristne
2 Dåpen og Åndens gave
Desember 1 Vi er Kirken
2 Paven, biskoper, prester
Januar 1 Den hellige skrift
2 Den hellige tradisjon
Februar 1 Misjon og apostelen Paulus
2 De kristne blir forfulgt
Mars 1 Kirken vokser, misjon i nye land
2 Kirken kom til Norge – Norge et kristent land
April 1 Kirken er vår familie
2 Når vi samles som Kirke
Mai 1 Kirken i Norge før reformasjonen
2 Kirken i Norge fra 1845 til i dag.
Juni 1 Kirken i verden.
2 Kirken i Vietnam, Sri Lanka og Filippinene…

Guds folk i den gamle pakt

Barnet tror at Gud har virket i historien ved å utvelge seg et folk, og gjennom det forberede til Sønnens komme.

Barnet kjenner til paktene med Abraham og Moses og sentrale elementer av paktslutningen, og vet at disse peker frem mot en nye og evig pakt.

Barnet kan sette ord på de sentrale delen av paktene med Abraham og Moses: paktstegn, Guds løfte og folkets forpliktelse.

Guds nye og evige pakt

Barnet opplever at det er en del av Guds nye og evige pakt i Kristus.

Barnet vet at Jesus innstiftet en ny og evig pakt under det siste måltid da han innstiftet nattverden, og at Kirken ble født da Jesus døde på korset.

Barnet kan sette ord på de sentrale delene av den nye pakt: paktstegnet, Guds løfte og folkets forpliktelse.

Jesus er med oss

Barnet tror at Jesus er med oss som fellesskap og Kirke, og som troende.

Barnet vet at Jesus lovet å være med sin Kirke alle dager, og kjenner til hva Jesus sa om dette til disiplene.

Barnet kan gjengi sitatet om «Hvor to eller tre er samlet…»

Sakramentene

Barnet erfarer at Jesus er nær det i dag gjennom sakramentene.

Barnet vet hva et sakrament er, hvilke sakramenter Gud har gitt Kirken, og hvordan Gud er nær mennesket gjennom sakramentene.

Barnet kan si den klassiske definisjonen på sakramenter og ramse opp de syv sakramenter.

Pinsen og de første kristne

Barnet tror på Den Hellige Ånds nærvær i Kirken.

Barnet kjenner til Den Hellige Ånds sendelse til Kirken og hendelsene på pinsedagen.

Barnet kan sette ord på kjennetegnene ved Den Hellige Ånds virke hos de første kristne.

Dåpens og Åndens gave

Barnet erfarer at det er Den Hellige Ånds tempel.

Barnet vet at Den Hellige Ånd virker i mennesket gjennom 7 gaver, og at vi kan gjenkjenne hans virke på Åndens frukter.

Barnet kan nevne Åndens syv gaver, og 3 av Åndens frukter.

Vi er Kirken

Barnet opplever at det er en del av Kirken og kalt til å tjene Gud i den.

Barnet vet at vi mottar nådegaver av Den Hellige Ånd for at Kirken skal være ett og vi skal tjene hverandre.

Barnet kan trosartikkelen om Kirken utenat.

Paven, biskoper og prester

Barnet opplever at Jesus, den gode hyrde, leder det og hele Kirken, og særlig når Kirken er samlet til Den hellige messe.

Barnet vet at Gud innstiftet et eget sakrament for tjeneste i Kirken, og kjenner til Kirkens hierarkiske struktur.

Barnet kan fortelle med egne ord hva pavens, biskopens og prestens roller er, og si navnene på de som er nå.

Den hellige skrift

Barnet tror at Kirken fortsetter Jesu misjon og lære på jorden.

Barnet vet at Kirken forvalter to kilder til kunnskap om Gud og troen: Den hellige skrift og den hellige tradisjon.

Barnet kan fortelle med egne ord om Bibelens innhold og inndeling.

Den hellige tradisjon

Barnet tror at Den Hellige Ånd er i Kirken og leder den.

Barnet vet at Kirken uttrykker sin tro på forskjellige måter og at Trosbekjennelsen er en av de viktigste måtene.

Barnet kan med egne ord fortelle om hovedinnholdet i trosbekjennelsen.

Misjon og apostelen Paulus

Barnet føler seg kallet til å fortelle andre mennesker om Gud og Jesus.

Barnet kjenner til misjonsbefalingen, hvordan apostlene begynte å forkynne Jesus og vet litt om Paulus.

Barnet kan med egne ord gjenfortelle historien om Paulus’ omvendelse

De kristne blir forfulgt

Barnet erfarer at troen kan være vanskelig for andre å forstå og at noen til og med blir drept for sin tro.

Barnet kjenner til den første tiden i Kiken og hvor vanskelig det far for de første kristne å forkynne Jesus.

Barnet kan forklare hva ordet martyr betyr og gi noen eksempler fra Kirkens helgener.

Kirken vokser, misjon i nye land

Barnet blir inspirert til troen av hvordan Kirken vokste i løpet av århundrene etter aposteltiden.

Barnet vet i hvilke århundrer de forskjellige delene av Midtøsten og Europa ble kristnet, frem til år 1000.

Barnet si navnet på kjente misjonærer til forskjellige land (F.eks. st. Patrik og Irland)

Kirken kom til Norge - Norge et kristent land

Barnet erfarer at dets eget tro som katolikk i Norge har lange røtter som går tusen år tilbake i tid.

Barnet kjenner til viktige hendelser under kristningen av Norge (engelske misjonærer, St. Olavs dåp og død)

Barnet kan ramse opp gjenlevninger fra katolsk tro i middelalderen (gravkors, stavkirker, klosterruiner etc.), gjerne i tilknytning til stedet hvor barnet bor.