Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme

ÅRSTRINN 7

Å VÆRE KRISTEN

Kirken har en åndelig side og en synlig struktur.
Jeg er kalt til å ta del i Kirkens oppgave i verden.
September 1 Å være som surdeig i verden
2 Pater Titus Brandsma
Oktober 1 Å gjøre tjeneste i Kirken
2 Hl. Dominikus Savio
November 1 Nestekjærlighet
2 Hl. Moder Teresa
Desember 1 Å være huskirke
2 Aloisius og Maria Beltrame Quattrocchi
Januar 1 Veien mot Gud
2 Hl. Therese av Lisiux
Februar 1 Å gå mot strømmen
2 Hl. Aloisius Gonzaga
Mars 1 Ta på Guds fulle rustning – ferming
2 Å leve Evangeliet i verden
April 1 Den Hellige Ånd i Kirken
2 Den Hellige Ånd i vårt liv
Mai 1 Jomfru Maria – Marias «Ja»
2 Jomfru Maria – Hvem er Maria?
Juni 1 Kloster- og ordensliv
2 Kommunitets- og klosterliv i Norge

Å være som surdeig i verden

Barnet erfarer at det er kalt til å spre Guds rike til verden i dag etter surdeigligningens logikk.

Barnet vet at alle kristne er kalt til å forkynne og dele det glade budskap gjennom ord og handling.

Barnet kan knytte kallet til å være surdeig til konkrete områder av samfunnslivet og dagsaktuelle temaer.

Pater Titus Brandsma

Barnet ønsker å følge helgeners eksempel og vitne om sin tro offentlig.

Barnet vet at troen ikke er en privatsak, men må leves i alt mennesket gjør.

Barnet velger et område av sitt eget liv hvor det kan vitne om Jesus, og kan sette ord på hvordan det kan gjøre det.

Å gjøre tjeneste i Kirken

Barnet ønsker å ta på seg tjeneste i Kirken, og særlig i Kirkens liturgi.

Barnet kjenner til de forskjellige tjenestene under gudstjenesten.

Barnet kan ta del i en konkret liturgisk handling; f.eks. bære frem offergaver, lese forbønn el.

Hl. Dominikus Savio

Barnet ønsker å følge hl. Dominikus Savios eksempel, og tjene Gud, både i Kirken og utenfor.

Barnet kjenner til hovedtrekkene i hl. Dominikus Savios liv.

Barnet kan påta seg en tjeneste for andre i kirken; f.eks. dele ut salmebøker og samle inn.

Nestekjærlighet

Barnet ønsker å vise nestekjærlighet gjennom ord og gjerning.

Barnet kjenner innholdet i lignelsen om den barmhjertige samaritan, og knytter det til budet om nestekjærlighet og barmhjertighetsgjerningene.

Barnet kan skille mellom de syv åndelige og syv legemlige barmhjertighetsgjerninger.

Hl. Moder Teresa

Barnet ønsker å støtte organisasjoner og ordener som jobber for at fattige mennesker skal ha det bedre, og særlig skole for barn i andre land.

Barnet kjenner til hovedtrekkene i hellige moder Teresas liv.

Barnet kan med egne ord forklare hvordan hellige moder Teresa gjorde forskjellige barmhjertighetsgjerninger.

Å være huskirke

Barnet er bevisst familiens betydning for troslivet og ønsker at dets egen familie skal være en sann huskirke.

Barnet kjenner til forskjellen på Verdenskirken og huskirken.

Barnet kan sette ord på viktige deler av det å være en huskirke.

Salige Aloisius og Maria Beltrame Quattrocchi

Barnet er bevisst ekteskapets rolle for troen i familien, og ønsker at familien skal være livets helligdom.

Barnet vet at ekteparet Beltrame var det første som ble helligkåret sammen, og hvorfor de også ble et eksempel på en huskirke.

Barnet kan med egne ord forklare hva det vil si at familien er livets helligdom.

Veien mot Gud

Barnet erfarer at det viktigste målet vårt som kristne er å komme til Gud.

Barnet kjenner til sentrale deler av Jesu lære som handler om å følge ham.

Barnet evner å reflektere over sitt eget kall.

Hl. Therese av Lisieux

Barnet tror at det kan leve med Gud veldig nært i sitt ved å vandre den lille vei som hl. Therese lærte oss.

Barnet kjenner til hovedtrekkene i hl. Therese av Jesubarnets liv.

Barnet kan med egne ord forklare hva den lille vei er og gi eksempler på hva det selv kan gjøre for å gå den.

Å gå mot strømmen

Barnet er klar over at dets tro gjør at det av og til tar andre valg som andre kanskje ikke forstår, og eller ikke vil at vi skal gjøre.

Barnet kjenner til Jesu lære først å søke Guds rike.

Barnet kan fortelle om hva det opplever som annerledes i sitt liv med troen på Gud i forhold til andre som ikke deler samme tro.

Hl. Aloisius Gonzaga

Barnet erfarer at den beste måten å endre verden på, er ved å følge Gud og endre seg selv.

Barnet kjenner historien hl. Aloisius Gonzaga.

Barnet kan med hl. Aloisius Gonzagas eksempel reflektere over behovet for å gå mot strømmen og ta modige valg.

Ta på Guds fulle rustning - ferming

Barnet ønsker å konfirmere seg og motta Den Hellige Ånds gaver.

Barnet vet at fermingen er sakramentet som skjenker oss Den Hellige Ånds gave og gir styrke til å ta modige valg som kristne.

Barnet kan ramse opp Den Hellige Ånds gaver.

Å leve Evangeliet i verden

Barnet erfarer at det har et eget spesielt kall til å leve Evangeliet i verden på bakgrunn av dåpen og konfirmasjonen som det skal motta senere.

Barnet kjenner til at det finnes forskjellige spiritualiteter i Kirken på bakgrunn av Åndens inspirasjon og virke.

Barnet kan nevne klostre, bevegelser, og særlig grupper lokalt i menigheten sin.