Kateketisk senter - Oslo katolske bispedømme
Liten bønnebok

Noen katolske bønner

Korstegnet

I Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn. Amen.

Fader vår

Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde. Amen.

Hill deg, Maria

Hill deg, Maria,
full av nåde, Herren er med deg,
velsignet er du iblant kvinner,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor,
be for oss syndere,
nå og i vår dødstime. Amen.

Ære være

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd,
som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Angelus

Leder: Herrens engel bragte Maria det glade budskap.
Alle: Og hun unnfanget ved Den hellige Ånd.
Hill deg, Maria…
L: Se, jeg er Herrens tjenerinne.
A: Det skje meg etter ditt ord.
Hill deg, Maria…
L: Og Ordet ble kjød.
A: Og tok bolig iblant oss.
Hill deg, Maria…
L: Be for oss, Guds hellige mor.
A: At vi må bli verdige til Kristi løfter.
L: La oss be: Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. A: Amen.

Bønn til verneengelen

Du Herrens engel, vernet mitt,
som Gud i miskunn meg har gitt.
Nå og alltid bli hos meg,
opplys, led og vern min vei. Amen.

Bønn til erkeengelen Mikael

Hellige erkeengel Mikael, forsvar oss i striden, vern oss mot djevelens ondskap og snarer.
Ydmykt trygler vi om at Gud må undertrykke den onde.
Og vi ber deg, de himmelske hærskarenes fyrste, om at du med den makt Gud har gitt deg,
vil styrte i helvetet Satan og ondskapens ånder som streifer omkring i verden til sjelenes ulykke. Amen.

Bordbønn

Herre, velsign oss og disse dine gaver som vi skal motta i dein milde godhet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Aftenbønn

Herre, til deg tar jeg min tilflukt,
la meg aldri i evighet bli til skamme.
Frels meg ved din rettferd,
lytt til mitt rop,
kom meg til hjelp.
Vær meg et vern, en klippe, en borg til frelse.
For ditt navns skyld vil du føre og lede meg.
Jeg overgir min ånd i dine hender,
du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.
La ditt åsyn lyse over din tjener
og frels meg i din godhet. Amen.

Velsignelse I

Herren velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv. Amen.

Velsignelse II

Herren velsigne oss og bevare oss,
Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig,
Herren løfte sitt åsyn på oss, og gi oss fred.
Amen.